New Album

การตรวจสุขภาพประจำปี
ประจำปี 2558
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558
บริษัท ไทยวิฆเนศ ยูนิเทรด จำกัด ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพโดยมีเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุข 22 (วัดปากบ่อ) เป็นผู้ตรวจสุขภาพให้กับพนักงาน


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 169,899